Unha matanza

2013, Documental

Un documental de Benjamin Carter & Juan Junquera con José Domínguez Gómez, Preciosa Ríos Suárez, Isabel Domínguez Ríos, Javier López Blanco, Juan Moure Jallas, Manuel Domínguez Ríos

Sinopse

Observación dos procesos levados a cabo durante a matanza do porco nun domicilio particular para, desde unha poética articulada arredor das dinámicas, os ritmos e os xestos, alcanzar unha abstracción que, superando tanto os prexuízos do observador coma os clixés impostos polos discursos xenéricos, logre achegarse á natureza profunda do proceso e, desde a súa esencia, provocar unha serie de reflexións éticas, estéticas e existenciais

Sinopsis

Observación de los procesos llevados a cabo durante la matanza del cerdo en un domicilio particular para, desde una poética articulada en torno a las dinámicas, los ritmos y los gestos, alcanzar una abstracción que, superando tanto los prejuicios del observador como los corsés impuestos por los discursos genéricos, logre acercarse a la naturaleza profunda del proceso y, desde su esencia, provocar una serie de reflexiones éticas, estéticas y existenciales.

Reflexións sobre a intención e o estilo

Resulta complicado explicar con palabras o estímulo que a matanza dun porco provoca en quen a observa. Entre o rexeitamento e a fascinación, desde un límite no que se difuminan os contornos do tolerado, emerxe unha pulsión elemental que, quizais, atopa a súa orixe na natureza primaria dun acto orientado a satisfacer a máis básica das necesidades: a alimentación.

Pero, se ese estímulo resulta especialmente interesante, é porque nel parecen friccionar todos os conceptos que configuran a esencia mesma do acontecemento. E na captura dese estímulo reside o sentido deste proxecto documental.

Para acometer tal intento cun mínimo de garantías, asúmese a necesidade de fuxir de ambicións globalizadoras. O traballo exponse como o rexistro minucioso dun caso particular do que se aspira a extraer certos trazos esenciais a toda matanza, pero nunca se persegue a súa instauración como exemplificación da xeneralidade.

Trátase, polo tanto, de revelar a poética do acto a partir do rexistro da laboriosa xornada na que discorre, quizais cun espírito equiparable ao dos obsesivos intentos de Etienne-Jules Marey por capturar o movemento nos seus primitivos filmes cronofotográficos.

Preténdese mostrar o orgánico tal e como é, sen espectacularizalo, pero sen obviar a ilusión, a poesía e o insólito que sempre emerxe da realidade, como apunta Jesús Palacios respecto de Le sang des bêtes. Son obxectivos que reclaman un compromiso coa liberación do ollo promulgada por Brakhage para, mediante a superación de todo prexuízo, alcanzar unha percepción radicalmente libre do acontecemento.

Da observación previa de varias matanzas pódese extraer que, guiado pola forza duns xestos poderosamente precisos e mecánicos, o proceso adquire un carácter marcadamente ritual que deriva nunha progresiva abstracción do seu contexto, os seus suxeitos e o seu obxecto, elevándose así a unha dimensión afastada dos límites marcados polo dramatismo e o sentimentalismo.

A supremacía do xesto invita a unha condensación do humano nos seus actos, os seus reflexos e as súas manifestacións sonoras, a un desterro dos rostros e os testemuños elaborados, que poderían inducir a unha empatía ou unha interpretación retratista moi afastada do obxecto deste traballo. Renúnciase aos discursos predefinidos, pero contémplase a imprevisible irrupción desde o off daqueles relatos, comentarios, conversacións ou apreciacións que, inmersos nunha realidade constantemente dinámica, flúen sempre paralelas ou simultáneas á acción que se desenvolve en cada momento.

Unha vez propiciada a abstracción, é posible acometer un achegamento á esencia do acontecemento a través da atención ás mutacións das súas formas, sons e cromatismos durante as distintas etapas da xornada, así como ao choque de contrarios que, máis que convivir ou contrastar, parecen invadir mutuamente os seus respectivos territorios: o animado e o inerte, o plácido e o desapracible, a harmonía e a estridencia, o horrible e o belo, o interior e o exterior, o luminoso e o sombrío, o novo e o vello, o implícito e o explícito.

Este achegamento esixe un absoluto respecto polo tempo das accións, permitindo que evolucionen de acordo co ritmo que a súa natureza require.

Reflexiones sobre la intención y el estilo

Resulta complicado explicar con palabras el estímulo que la matanza de un cerdo provoca en quien la observa. Entre el rechazo y la fascinación, desde un límite en el que se difuminan los contornos de lo tolerado, emerge una pulsión elemental que, quizás, encuentra su origen en la naturaleza primaria de un acto orientado a satisfacer la más básica de las necesidades: la alimentación.

Pero, si ese estímulo resulta especialmente interesante, es porque en él parecen friccionar todos los conceptos que configuran la esencia misma del acontecimiento. Y en la captura de ese estímulo reside el sentido de este proyecto documental.

Para acometer tal intento con un mínimo de garantías, se asume la necesidad de huir de ambiciones globalizadoras. El trabajo se plantea como el registro minucioso de un caso particular del que se aspira a extraer ciertos rasgos esenciales a toda matanza, pero nunca se persigue su instauración como ejemplificación de la generalidad.

Se trata, por lo tanto, de revelar la poética del acto a partir del registro de la laboriosa jornada en la que discurre, quizás con un espíritu equiparable al de los obsesivos intentos de Etienne-Jules Marey por capturar el movimiento en sus primitivos films cronofotográficos.

Se pretende mostrar lo orgánico tal y como es, sin espectacularizarlo, pero sin obviar al ensueño, la poesía y lo insólito que siempre emerge de la realidad, como apunta Jesús Palacios al respecto de Le sang des bêtes. Son objetivos que reclaman un compromiso con la liberación del ojo promulgada por Brakhage para, mediante la superación de todo prejuicio, alcanzar una percepción radicalmente libre del acontecimiento.

De la observación previa de varias matanzas se puede extraer que, guiado por la fuerza de unos gestos poderosamente precisos y mecánicos, el proceso adquiere un carácter marcadamente ritual que deriva en una progresiva abstracción de su contexto, sus sujetos y su objeto, elevándose así a una dimensión alejada de los límites marcados por el dramatismo y el sentimentalismo.

La supremacía del gesto invita a una condensación del humano en sus actos, sus reflejos y sus manifestaciones sonoras, a un destierro de los rostros y los testimonios elaborados, que podrían inducir a una empatía o una interpretación retratista muy alejada del objeto de este trabajo. Se renuncia a los discursos predefinidos, pero se contempla la imprevisible irrupción desde el off de aquellos relatos, comentarios, conversaciones o apreciaciones que, inmersos en una realidad constantemente dinámica, fluyen siempre paralelas o simultáneas a la acción que se desarrolla en cada momento.

Una vez propiciada la abstracción, es posible acometer un acercamiento a la esencia del acontecimiento a través de la atención a las mutaciones de sus formas, sonidos y cromatismos durante las distintas etapas de la jornada, así como al choque de contrarios que, más que convivir o contrastar, parecen invadir mutuamente sus respectivos territorios: lo animado y lo inerte, lo plácido y lo desapacible, la armonía y la estridencia, lo horrible y lo bello, lo interior y lo exterior, lo luminoso y lo sombrío, lo nuevo y lo viejo, lo implícito y lo explícito.

Este acercamiento exige un absoluto respeto por el tiempo de las acciones, permitiendo que evolucionen de acuerdo con el ritmo que su naturaleza requiere.

Reflexións sobre a observación da agonía

As fortes sensacións provocadas pola observación do impactante transo agónico do animal obrigan a certas consideracións con respecto ao seu rexistro, montaxe e exhibición.

A primeira delas supón tomar conciencia de que, se a súa contemplación directa suscitou determinadas dúbidas e reflexións, probablemente as suscitará tamén durante a súa proxección, sobre todo se a captura e montaxe foron realizadas desde a máxima consideración á natureza do momento.

Este tipo de materiais puramente orgánicos, situados polo xeral nos límites da vida, requiren do autor unha postura moral que garanta a súa responsabilidade no tratamento pertinente desa realidade (mesmo se decidiu elidila), sabendo que sempre será xulgada en base a criterios legais, éticos e estéticos.

Neste caso en concreto, a propia lexislación aparece como unha inesperada aliada moral xa que, cando obriga ao atordamento do animal antes do seu sacrificio, procura unha escisión entre a agonía e o sufrimento, privando teoricamente a aquela da dor, vértebra principal na articulación de toda crítica á representación de imaxes comunmente definidas como duras ou crueis. De feito, ao amparo da lei podería interpretarse que, en ausencia da dor, diminúe tamén o risco de sucumbir ao patético: a agonía perde gran parte do seu dramatismo, e pode ser observada con similar naturalidade ou distancia que calquera outro fenómeno natural.

Pero na práctica non se cumpre esta ecuación. Presenciando o proceso xorde a impresión de que, nas postrimerías da vida, anular a dor non implica unha anulación do sufrimento. A agonía, aínda sen dor, maniféstase como unha cruenta batalla, dilatada e tormentosa, na que un corpo espasmódico se aferra absurdamente a un mundo do que xa non forma parte. E ante esta sensación espertada por un ser que non sente, resulta difícil non cuestionar os diques que a lexislación levanta para procurar auspicio a unha dobre moral cada vez máis instaurada nos sempre sospeitosamente correctos procederes públicos. A quen pretende realmente a lei evitar a dor? A soa posibilidade de trasladar esta dúbida ao observador bastaría para xustificar a inclusión do material na montaxe.

Pola súa banda, a esfera do artístico tampouco se ve privada de suspicacias. Se polo común se condena a inclusión de imaxes duras atendendo só a criterios estéticos, pola mesma razón debera cuestionarse a súa renuncia en función só deses mesmos criterios. En principio, nada induce a concluír que unha das opcións se atope moralmente situada sobre a outra pero, en realidade, parece estalo.

O universal recoñecemento e apreciación da elipse como ferramenta intimamente ligada á poética cinematográfica non impide que, en ocasións, detrás das súas magníficas ausencias se oculte certa falta de coraxe á hora de mostrar o que debe ser mostrado. Ademais, non se esgota nesta figura a esencia do cine, que reside en gran medida na súa capacidade para capturar e reproducir momentos únicos que, doutra forma, se perderían no tempo.

Mediante a instauración da elipse como inocente arma ao servizo da corrección e o bo gusto córrese o risco de obviar que, aínda que esta figura permite evitar ao suxeito unha visión desagradable, o seu mecanismo esíxelle a cambio recuperar un concepto (o desagradable) para, a continuación, sublimalo nunha ausencia disposta intencionadamente a tal fin, cun resultado que pode provocar ata máis desasosego que a propia visión da realidade elidida.

Se a elipse poetiza coa idea de agonía, a mención pode facelo coa súa forma. O elíptico corre o risco de afastarse do real, mentres que o explícito pode desembocar no grotesco.

Non hai máis conclusións que as derivadas dun exame honesto das condicións poéticas do material a tratar pois, pola súa natureza, é moi probable que estas imaxes só poidan ser dignamente abordadas desde a poesía, aínda cando só se recorra a ela como táboa de paso cara ao establecemento dunha determinada aparencia obxectiva do real. Neste sentido, o diálogo entre obliteración e exposición podería resultar un interesante xeito de trasladar ao espectador a necesidade dunha reflexión respecto de todas estas formas de representación.

Cabe aquí unha penúltima reflexión enraizada na agonía do animal. Gran parte do rexeitamento que provocan as imaxes nas que se mostra sufrimento orixínase na contradición existente entre a natureza do feito capturado e a das propias imaxes, pois mentres o sufrimento se asocia esencialmente á esfera do íntimo, as imaxes emitidas pertencen ao ámbito do público, onde todo o privado corre o risco de distorsionarse e resultar impúdico ou grotesco.

Con todo, retomando o exposto máis arriba, a cuestión complícase cando desta formulación desaparece a dor. Sen sufrimento, a fonte do rexeitamento antóllase máis oculta e, tamén por iso, máis interesante.

Quizais sexa a tendencia do humano a identificarse con todo aquilo que poida funcionar como caricatura súa o que lle impide presenciar momentos tan dramáticos sen que, de inmediato, lle atenacen poderosas (e dolorosas) cuestións relativas á existencia e o destino dos seres.

O temor á morte, que por razóns obvias non pode atopar fundamento obxectivo na experiencia persoal, si o fai na constatación da morte do outro, na gravidade do tránsito non cara un (máis ou menos discutible) abismo ontolóxico, senón cara un baleiro físico e sempre constatable por quenes permanecen neste mundo. O temor á morte aliméntase na experiencia externa, allea, e por iso se rexeita calquera aspecto que poida gardar relación con ela.

E con todo, na matanza ocorre o que parece imposible, e a impactante agonía dilúese na dinámica do propio proceso. A vida organízase e discorre ao redor dun corpo no que cada vez custa máis atopar trazas daquel ser vivo agonizante.

A medida que se integra no discorrer do proceso, a morte perde peso específico, ata reducirse a un borroso punto xerminal do que non deixa de ser un mecánico procesado alimenticio. A morte revélase así como o feito clave, o primeiro elo nunha cadea da que todos os seres deben tirar, xa sexan carnívoros ou vexetarianos, se desexan sobrevivir.

E poida que sexa precisamente isto o que provoque que, nas consideracións éticas sobre a agonía do animal, máis aló da proxección dos medos e temores humanos, resoen os ecos das contradicións morais entre as que se desenvolve o seu día a día. A civilización, na súa viaxe sen retorno cara á aparencia, tende a transformar os seus fundamentos primarios en vergoñas e culpas que deben esconderse custe o que custe.

Unha vez apuntadas todas estas reflexións, poderíase admitir a procedencia de incorporar a agonía ao documento final se, na súa translación á imaxe, se alcanzou unha dimensión poética que permita revelar a esencia que as suscitou.

Reflexiones sobre la observación de la agonía

Las fuertes sensaciones provocadas por la observación del impactante trance agónico del animal obligan a ciertas consideraciones con respecto a su registro, montaje y exhibición.

La primera de ellas supone tomar conciencia de que, si su contemplación directa ha suscitado determinadas dudas y reflexiones, probablemente las suscitará también durante su proyección, sobre todo si la captura y montaje se han realizado desde la máxima consideración a la naturaleza del momento.

Este tipo de materiales puramente orgánicos, situados por lo general en los límites de la vida, requieren del autor una postura moral que garantice su responsabilidad en el tratamiento pertinente de esa realidad (incluso si ha decidido elidirla), sabiendo que siempre será juzgada en base a criterios legales, éticos y estéticos.

En este caso en concreto, la propia legislación aparece como una inesperada aliada moral ya que, cuando obliga al aturdimiento del animal antes de su sacrificio, procura una escisión entre la agonía y el sufrimiento, privando teóricamente a aquélla del dolor, vértebra principal en la articulación de toda crítica a la representación de imágenes comúnmente definidas como duras o crueles. De hecho, al amparo de la ley podría interpretarse que, en ausencia del dolor, disminuye también el riesgo de sucumbir a lo patético: la agonía pierde gran parte de su dramatismo, y puede ser observada con similar naturalidad o distancia que cualquier otro fenómeno natural.

Pero en la práctica no se cumple esta ecuación. Presenciando el proceso surge la impresión de que, en las postrimerías de la vida, anular el dolor no implica una anulación del sufrimiento. La agonía, aun sin dolor, se manifiesta como una cruenta batalla, dilatada y tormentosa, en la que un cuerpo espasmódico se aferra absurdamente a un mundo del que ya no forma parte. Y ante esta sensación despertada por un ser que no siente, resulta difícil no cuestionar los diques que la legislación levanta para procurar auspicio a una doble moral cada vez más instaurada en los siempre sospechosamente correctos procederes públicos. ¿A quién pretende realmente la ley evitar el dolor? La sola posibilidad de trasladar esta duda al observador bastaría para justificar la inclusión del material en el montaje.

Por su parte, la esfera de lo artístico tampoco se ve privada de suspicacias. Si por lo común se condena la inclusión de imágenes duras atendiendo sólo a criterios estéticos, por la misma razón debiera cuestionarse su renuncia en función sólo de esos mismos criterios. En principio, nada induce a concluir que una de las opciones se encuentre moralmente situada sobre la otra pero, en realidad, parece estarlo.

El universal reconocimiento y apreciación de la elipsis como herramienta íntimamente ligada a la poética cinematográfica no impide que, en ocasiones, detrás de sus magníficas ausencias se oculte cierta falta de coraje a la hora de mostrar lo que debe ser mostrado. Además, no se agota en esta figura la esencia del cine, que reside en gran medida en su capacidad para capturar y reproducir momentos únicos que, de otra forma, se perderían en el tiempo.

Mediante la instauración de la elipsis como inocente arma al servicio de la corrección y el buen gusto se corre el riesgo de obviar que, aunque esta figura permite evitar al sujeto una visión desagradable, su mecanismo le exige a cambio recuperar un concepto (lo desagradable) para, a continuación, sublimarlo en una ausencia dispuesta intencionadamente a tal fin, con un resultado que puede provocar incluso más desazón que la propia visión de la realidad elidida.

Si la elipsis poetiza con la idea de agonía, la mención puede hacerlo con su forma. Lo elíptico corre el riesgo de alejarse de lo real, mientras que lo explícito puede desembocar en lo grotesco.

No hay más conclusiones que las derivadas de un examen honesto de las condiciones poéticas del material a tratar pues, por su naturaleza, es muy probable que estas imágenes sólo puedan ser dignamente abordadas desde la poesía, aun cuando sólo se recurra a ella como tabla de paso hacia el establecimiento de una determinada apariencia objetiva de lo real. En este sentido, el diálogo entre obliteración y exposición podría resultar una interesante manera de trasladar al espectador la necesidad de una reflexión al respecto de todas estas formas de representación.

Cabe aquí una penúltima reflexión enraizada en la agonía del animal. Gran parte del rechazo que provocan las imágenes en las que se muestra sufrimiento se origina en la contradicción existente entre la naturaleza del hecho capturado y la de las propias imágenes, pues mientras el sufrimiento se asocia esencialmente a la esfera de lo íntimo, las imágenes emitidas pertenecen al ámbito de lo público, donde todo lo privado corre el riesgo de distorsionarse y resultar impúdico o grotesco.

Sin embargo, retomando lo expuesto más arriba, la cuestión se complica cuando de este planteamiento desaparece el dolor. Sin sufrimiento, la fuente del rechazo se antoja más oculta y, también por ello, más interesante.

Quizás sea la tendencia del humano a identificarse con todo aquello que pueda funcionar como caricatura suya lo que le impide presenciar momentos tan dramáticos sin que, de inmediato, le atenacen poderosas (y dolorosas) cuestiones relativas a la existencia y el destino de los seres.

El temor a la muerte, que por razones obvias no puede encontrar fundamento objetivo en la experiencia personal, sí lo hace en la constatación de la muerte del otro, en la gravedad del tránsito no hacia un (más o menos discutible) abismo ontológico, sino hacia un vacío físico y siempre constatable por quienes permanecen en este mundo. El temor a la muerte se alimenta en la experiencia externa, ajena, y por ello se rechaza cualquier aspecto que pueda guardar relación con ella.

Y sin embargo, en la matanza ocurre lo que parece imposible, y la impactante agonía se diluye en la dinámica del propio proceso. La vida se organiza y discurre alrededor de un cuerpo en el que cada vez cuesta más encontrar trazas de aquel ser vivo agonizante.

A medida que se integra en el discurrir del proceso, la muerte pierde peso específico, hasta reducirse a un borroso punto germinal de lo que no deja de ser un mecánico procesado alimenticio. La muerte se revela así como el hecho clave, el primer eslabón en una cadena de la que todos los seres deben tirar, ya sean carnívoros o vegetarianos, si desean sobrevivir.

Y puede que sea precisamente esto lo que provoque que, en las consideraciones éticas sobre la agonía del animal, más allá de la proyección de los miedos y temores humanos, resuenen los ecos de las contradicciones morales entre las que se desenvuelve su día a día. La civilización, en su viaje sin retorno hacia la apariencia, tiende a transformar sus fundamentos primarios en vergüenzas y culpas que deben esconderse a toda costa.
Una vez apuntadas todas estas reflexiones, se podría admitir la procedencia de incorporar la agonía al documento final si, en su traslación a la imagen, se ha alcanzado una dimensión poética que permita revelar la esencia que las ha suscitado.

Reflexións sobre outras posibles miradas

A formulación deste proxecto elude o compromiso cunha mirada antropolóxica ou moral, en tanto que baixo ningún suposto pretende explicar, comentar ou xulgar a realidade observada, senón máis ben reflectir a dinámica do acontecemento, os seus ritmos e formas, a súa poética e as reflexións que poida suscitar o seu visionado.

En canto aos tratamentos que promoven unha visión romántica e festiva da matanza, pódese cuestionar a perversión que en certo sentido levan a cabo da súa esencia, pois supeditan o acontecemento a unha celebración, cando en realidade debera ser todo o contrario.

Observando unha matanza executada nun domicilio particular compréndese enseguida que, máis aló de historias e tradicións, toda a súa esencia reside na procura de alimento, e que a reunión (festiva ou non) de persoas se supedita a esta esencia, pois é a propia natureza do proceso a que esixe unha participación coordinada de varias persoas para completarse con éxito.

Con todo, esta esencia difumínase cando a matanza se executa en acontecementos populares de carácter institucional que, ao amparo dunha suposta defensa da tradición, converten a morte do animal nunha representación pautada e regulada para espectáculo dos presentes. O porco morre igualmente, pero unha grosa pátina de falsidade impide nin sequera albiscar o verdadeiro sentido de tal acto.

Polo que respecta ao consabido debate sobre a desnaturalización do tradicional pola inxerencia do moderno, aínda que a análise das súas implicacións se mantén á marxe do obxecto deste traballo, asúmese a súa inevitable presenza no material, xa que a dialéctica entre o vello e o novo atópase implícita en cada unha das accións do proceso, desde o atordamento do animal ao uso de sopretes, compresores ou, tamén, na alteración dos roles e funcións tradicionalmente atribuídas a cada sexo durante a matanza.

Reflexiones sobre otras posibles miradas

El planteamiento de este proyecto elude el compromiso con una mirada antropológica o moral, en tanto que bajo ningún supuesto pretende explicar, comentar o juzgar la realidad observada, sino más bien reflejar la dinámica del acontecimiento, sus ritmos y formas, su poética y las reflexiones que pueda suscitar su visionado.

En cuanto a los tratamientos que promueven una visión romántica y festiva de la matanza, se puede cuestionar la perversión que en cierto sentido llevan a cabo de su esencia, pues supeditan el acontecimiento a una celebración, cuando en realidad debiera ser todo lo contrario.

Observando una matanza ejecutada en un domicilio particular se comprende enseguida que, más allá de historias y tradiciones, toda su esencia reside en la procura de alimento, y que la reunión (festiva o no) de personas se supedita a esta esencia, pues es la propia naturaleza del proceso la que exige una participación coordinada de varias personas para completarse con éxito.

Sin embargo, esta esencia se difumina cuando la matanza se ejecuta en acontecimientos populares de carácter institucional que, al amparo de una supuesta defensa de la tradición, convierten la muerte del animal en una representación pautada y regulada para espectáculo de los presentes. El cerdo muere igualmente, pero una gruesa pátina de falsedad impide ni siquiera vislumbrar el verdadero sentido de tal acto.

Por lo que respecta al consabido debate sobre la desnaturalización de lo tradicional por la injerencia de lo moderno, si bien el análisis de sus implicaciones se mantiene al margen del objeto de este trabajo, se asume su inevitable presencia en el material, ya que la dialéctica entre lo viejo y lo nuevo se encuentra implícita en cada una de las acciones del proceso, desde el aturdimiento del animal al uso de sopletes, compresores o, también, en la alteración de los roles y funciones tradicionalmente atribuidas a cada sexo durante la matanza.